Prva sjednica novog saziva Upravnog vijeća ZZO HNŽ/ K

22.12.2017 14:50   |   759 prikaza

Prva sjednica novog saziva Upravnog vijeća ZZO HNŽ/ K

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K u Mostaru održana je prva sjednica novog saziva Upravnog vijeća Zavoda koje je imenovala Vlada HNŽ/ K.

Nakon konstituiranja, članovi Upravnog vijeća Zavoda razmatrali su i usvojili Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu, Plan rada Stručne službe za 2018. godinu, Izmjene plana javnih nabava za 2017. i Plan javnih nabava za 2018. godinu, Smjernice za izračun sredstava za financiranje usluga zdravstvene zaštite za 2018. godinu, Financijski plan Zavoda za 2018. godinu te Odluku o izboru zdravstvenih ustanova s kojima će Zavod sklopiti ugovore o pružanju zdravstvenih usluga koje se financiraju iz sredstava ZZO HNŽ/ K.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu (Rebalans) ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.642.000 KM.

Uzimajući u obzir financijsku situaciju zdravstvenih ustanova i položaj zdravstvenih djelatnika u HNŽ/ K te potrebu stalnog poboljšanja kvalitete usluga zdravstvene zaštite članovi Upravnog vijeća i direktor Zavoda, Rade Bošnjak, ocijenili su kako je ostvareni višak sredstava najpotrebnije usmjeriti ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Pored Rebalansa proračuna za 2017. godinu Upravno vijeće usvojilo je i Financijski plan Zavoda za 2018. godinu kojim su ukupni prihodi Zavoda za narednu godinu planirani u iznosu od 130.903.000 KM ili 7,63% više u odnosu na plan iz 2017. godine.

Financijskim planom Zavoda za 2018. godinu, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, predviđeno je  povećanje sredstava za nagradno plaćanje verificiranih timova obiteljske medicine sa 700.000 KM na 1.400.000 KM. Nagradno plaćanje biti će temeljeno na glavarini i indikatorima kvalitete i izvedbe zdravstvenih usluga.

Usluge bolničke zdravstvene zaštite i dalje će biti financirane kroz paušalne iznose s tim da će ukupna paušalna sredstva koje Zavod izdvaja za bolnice, u 2018. godini, biti uvećana za 5.186.000 KM  u odnosu na 2017. godinu.  

Uzimajući u obzir potrebe osiguranika, dobru suradnju i stalne kontakte s udrugama osiguranika, u 2018. godini, Zavod je planirao raditi na proširenju prava osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala pa je sukladno tomu povećao i planirana sredstva za nabavu ortopedskih i drugih pomagala s ranijih 1.900.000 na 2.700.000 KM.  

Povezana fotogalerija

Provjera zdravstvenog osiguranja i odabranog obiteljskog liječnika*Vaš Jedinstveni Matični Broj